Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is bijgewerkt op 3 maart 2020.

Vivafloors, gevestigd aan Breukersweg 1C 7471 ST Goor, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Vivafloors B.V.
Breukersweg 1C
7471 ST Goor
Tel. +31 (0)547 262 717
www.vivafloors.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij respecteren jouw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Vivafloors met jouw persoonsgegevens omgaat.

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende grondrechtslagen

 1. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, waarbij je de betrokken partij bent, of om op jouw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 2. Je hebt toestemming gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt? 

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verwerken van orders/bestellingen.
 • Contact omtrent lopende order/bestelling.
 • Om goederen en diensten af te leveren.
 • Het afhandeling van de betalingen/facturatie.
 • Informeren over wijzigingen van onze producten.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame.
 • Staalaanvragen: het bevestigen en opvolgen van staalaanvragen op onze website. 

Tevens analyseren wij het gedrag van onze websitebezoekers t.b.v. het verbeteren van onze website en het aanbod van producten en diensten beter af te stemmen op jouw voorkeuren. 

 

Wij verwerken de volgende gegevens

Vivafloors gaat uiterst zorgvuldig met jouw gegevens om en zal deze niet aan derden verkopen. Persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld indien deze betrokken zijn bij het uitvoeren van jouw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te respecteren.

 • Firma naam
 • Straatnaam + nr.
 • Postcode + Plaats
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • IP-adres

Bewaartermijnen van persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens zolang als nodig om een correcte dienstverlening uit te voeren. Daarnaast bewaren wij persoonsgegevens voor de termijn waarin wij dit relevant achten in het kader van onze dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Vivafloors op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Gebruik besloten gedeelte website

Als je medewerker bent van een klant van Vivafloors, dan kunt je een gebruikersnaam en wachtwoord krijgen om in te loggen op het webshop gedeelte van de website. Als gebruiker ben je zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de gebruikersnaam en het wachtwoord. Wij gaan ervan uit dat een persoon die zich aanmeldt met een gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik daarvan. Wanneer je vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dien je Vivafloors hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen zodat er maatregelen genomen kunnen worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden anders dan op grond van de wet, op verzoek of aan verwerkers die in opdracht van Vivafloors bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de Exactonline, MailChimp, hostingpartij en IT- beheerder).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken cookies die zo min mogelijk inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op een computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen, zoals jouw favoriete stalen. Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van jouw device, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics en Hotjar. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen. Meer informatie over de privacy gevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics en Hotjar. Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Vivafloors geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met  (persoons)gegevens omgaan. Je kunt cookies verwijderen door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van elke browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Vivafloors en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jouw beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemmingen of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens sturen naar info@vivafloors.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wij wijzen je er tevens op dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact of via info@vivafloors.nl of bel naar +31 0547-262717.

Aanpassen Privacyverklaring

Vivafloors is gerechtigd dit privacy statement aan te passen. Door gebruik te maken van onze diensten na onderstaande datum ga je akkoord met de laatste versie van ons privacy statement. We raden aan de datum op deze privacy-pagina regelmatig te controleren. 

De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 3 maart 2020.